สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 2564 ถึง 16 ต.ค. 2564

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
11 ต.ค. 2564
อังคาร
12 ต.ค. 2564
พุธ
13 ต.ค. 2564
พฤหัสบดี
14 ต.ค. 2564
ศุกร์
15 ต.ค. 2564
เสาร์
16 ต.ค. 2564
อาทิตย์
17 ต.ค. 2564
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 633
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 633
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 633
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 604
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 711
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 633
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 633
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 681
เวลา: 13:00 - 13:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 681
เวลา: 13:30 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: CMB 603-64
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 603-64
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 603-64
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: สอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD615
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: สอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD753
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: สอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: สอนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :