สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย 2562 ถึง 28 มิ.ย 2562

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
24 มิ.ย 2562
อังคาร
25 มิ.ย 2562
พุธ
26 มิ.ย 2562
พฤหัสบดี
27 มิ.ย 2562
ศุกร์
28 มิ.ย 2562
เสาร์
29 มิ.ย 2562
อาทิตย์
30 มิ.ย 2562
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :