สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 2560 ถึง 29 ก.ย. 2560

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
25 ก.ย. 2560
อังคาร
26 ก.ย. 2560
พุธ
27 ก.ย. 2560
พฤหัสบดี
28 ก.ย. 2560
ศุกร์
29 ก.ย. 2560
เสาร์
30 ก.ย. 2560
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD602
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB673
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB673
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
รหัสวิชา: CML 602
เวลา: 09:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CML 602
เวลา: 09:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI601
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI601
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI621
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI621
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
รหัสวิชา: CMD611
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: รพ.บำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: รพ.บำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD654
เวลา: 13:30 - 16:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD611
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: รพ.บำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD611
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: รพ.บำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD611
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: รพ.บำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMD761
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 2
(สถาบันสมทบ 2)
รหัสวิชา: CMD752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMD752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD762
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :