สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
17 ก.พ. 2563
อังคาร
18 ก.พ. 2563
พุธ
19 ก.พ. 2563
พฤหัสบดี
20 ก.พ. 2563
ศุกร์
21 ก.พ. 2563
เสาร์
22 ก.พ. 2563
อาทิตย์
23 ก.พ. 2563
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMD616
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3004
(A3004)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI712
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 602
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
รหัสวิชา: CMG614
เวลา: 09:30 - 13:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMG614
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMG614
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :