สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 2561 ถึง 17 ส.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
13 ส.ค. 2561
อังคาร
14 ส.ค. 2561
พุธ
15 ส.ค. 2561
พฤหัสบดี
16 ส.ค. 2561
ศุกร์
17 ส.ค. 2561
เสาร์
18 ส.ค. 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD602
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMB600
เวลา: 08:30 - 09:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB600
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD762
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :