สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2561 ถึง 19 ต.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
15 ต.ค. 2561
อังคาร
16 ต.ค. 2561
พุธ
17 ต.ค. 2561
พฤหัสบดี
18 ต.ค. 2561
ศุกร์
19 ต.ค. 2561
เสาร์
20 ต.ค. 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI643
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI621
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMB651
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB651
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB651
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMB651
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB651
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 437
(437)
 
 
รหัสวิชา: CMB651
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 437
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB651
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 437
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :