สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2561 ถึง 19 ม.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
15 ม.ค. 2561
อังคาร
16 ม.ค. 2561
พุธ
17 ม.ค. 2561
พฤหัสบดี
18 ม.ค. 2561
ศุกร์
19 ม.ค. 2561
เสาร์
20 ม.ค. 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
รหัสวิชา: CMD651
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD615
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 602
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMI 604
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD653
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 2
(สถาบันสมทบ 2)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD763
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMD761
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD761
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :