สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย 2564 ถึง 18 มิ.ย 2564

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
14 มิ.ย 2564
อังคาร
15 มิ.ย 2564
พุธ
16 มิ.ย 2564
พฤหัสบดี
17 มิ.ย 2564
ศุกร์
18 มิ.ย 2564
เสาร์
19 มิ.ย 2564
อาทิตย์
20 มิ.ย 2564
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :