สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 2562 ถึง 18 ม.ค. 2562

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
14 ม.ค. 2562
อังคาร
15 ม.ค. 2562
พุธ
16 ม.ค. 2562
พฤหัสบดี
17 ม.ค. 2562
ศุกร์
18 ม.ค. 2562
เสาร์
19 ม.ค. 2562
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD616
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD602
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: CMB 752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 752
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMB 752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 752
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMB 752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 752
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
รหัสวิชา: CMD751
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD653
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 2
(สถาบันสมทบ 2)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD763
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD763
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMD761
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :