สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2563 ถึง 06 ธ.ค. 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
30 พ.ย. 2563
อังคาร
01 ธ.ค. 2563
พุธ
02 ธ.ค. 2563
พฤหัสบดี
03 ธ.ค. 2563
ศุกร์
04 ธ.ค. 2563
เสาร์
05 ธ.ค. 2563
อาทิตย์
06 ธ.ค. 2563
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:30 - 16:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:30 - 16:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD753
เวลา: 13:30 - 16:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3005
(A3005)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 13:00 - 16:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD615
เวลา: 13:00 - 16:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
รหัสวิชา: CMG 611
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3029
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI621
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :