สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 15 เม.ย 2562 ถึง 21 เม.ย 2562

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
15 เม.ย 2562
อังคาร
16 เม.ย 2562
พุธ
17 เม.ย 2562
พฤหัสบดี
18 เม.ย 2562
ศุกร์
19 เม.ย 2562
เสาร์
20 เม.ย 2562
อาทิตย์
21 เม.ย 2562
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD616
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD602
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMB 621
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 621
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMB 672
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMB 653
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD751
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: รพ.ยาสูบ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD653
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพน
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3004
(A3004)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI712
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI712
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :