สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 19 มี.ค 2561 ถึง 23 มี.ค 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
19 มี.ค 2561
อังคาร
20 มี.ค 2561
พุธ
21 มี.ค 2561
พฤหัสบดี
22 มี.ค 2561
ศุกร์
23 มี.ค 2561
เสาร์
24 มี.ค 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD616
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMG625
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMG625
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
รหัสวิชา: CMD655
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD614
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: รพ.บำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD653
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD617
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 2
(สถาบันสมทบ 2)
 
 
รหัสวิชา: CMD761
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD763
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สถาบันสมทบ 2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :