สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 21 ก.ย. 2563 ถึง 25 ก.ย. 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
21 ก.ย. 2563
อังคาร
22 ก.ย. 2563
พุธ
23 ก.ย. 2563
พฤหัสบดี
24 ก.ย. 2563
ศุกร์
25 ก.ย. 2563
เสาร์
26 ก.ย. 2563
อาทิตย์
27 ก.ย. 2563
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 12:30 - 15:30
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD615
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูลนิธิแพนฯ --> panida@staff.tu.ac.th สอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS teams
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD753
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: มูมูลนิธิแพนฯ -->ผู้สอนดำเนินการเอง
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: สอนแบบออนไลน์ โปรแกรม MS Teams อ.ผู้สอน: ผศ.พญ.ปุณยพัศฐิช์ ศิริธนบดีกุล (punnayas@staff.tu.ac.th)
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
รหัสวิชา: CMG625
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3029
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMG625
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3029
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :