สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 30 มี.ค 2563 ถึง 04 เม.ย 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
30 มี.ค 2563
อังคาร
31 มี.ค 2563
พุธ
01 เม.ย 2563
พฤหัสบดี
02 เม.ย 2563
ศุกร์
03 เม.ย 2563
เสาร์
04 เม.ย 2563
อาทิตย์
05 เม.ย 2563
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: CMB 637
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 637
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 637
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 637
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 637
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMB 637
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ 1
(สถาบันสมทบ 1)
 
 
รหัสวิชา: CMD751
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ใช้วีดีโอเดิม ดังนี้ 1.ในภาคการศึกษา 2/2018 2.จากรายวิชา CMD 653 Introduction to cosmetic dermatology 3.หัวข้อบรรยาย: Stem cell Therapy 4.วันที่: 9 เมษายน 2562 5.เวลา: 09.00 - 12.00 น.
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: สาขาส่งวีดีโอ ให้กับงานไอที เพื่อดำเนินการตัดต่อวีดีโอสำหรับการขึ้น moodle ต่อไปค่ะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD752
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ใช้วีดีโอเดิม ดังนี้ 1.ในภาคการศึกษา 2/2018 2.จากรายวิชา CMD 751 Wound repair and scar 3.หัวข้อบรรยาย Oral, Intradermal Whitening agent and IV therapy 4.วันที่ 17 เมษายน 2562 5.เวลา 09.00- 12.00 น.
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ใช้วีดีโอเดิม ดังนี้ 1.ในภาคการศึกษา 2/2018 2.จากรายวิชา CMD 711 Dermatodurgery 3.หัวข้อบรรยาย Basic Dermatosurgery 4.วันที่ 16 มกราคม 2562 5.เวลา 13.00- 15.00 น.
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3004
(A3004)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :