สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 08 ส.ค. 2565 ถึง 13 ส.ค. 2565

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
08 ส.ค. 2565
อังคาร
09 ส.ค. 2565
พุธ
10 ส.ค. 2565
พฤหัสบดี
11 ส.ค. 2565
ศุกร์
12 ส.ค. 2565
เสาร์
13 ส.ค. 2565
อาทิตย์
14 ส.ค. 2565
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD800
เวลา: 11:00 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :