สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 2561 ถึง 17 ส.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
13 ส.ค. 2561
อังคาร
14 ส.ค. 2561
พุธ
15 ส.ค. 2561
พฤหัสบดี
16 ส.ค. 2561
ศุกร์
17 ส.ค. 2561
อาคาร บร.5
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-5
(SG501 R.1-5)
 
 
 
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-5
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-5
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-5
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ_CVS
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMM103
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 466
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-4
(SG501 R.1-4)
 
 
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-4
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-4
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
 
รหัสวิชา: CMM108
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC181
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMH 112
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 5
(SG501 R.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
 
 
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 200
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 201
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 251
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้อง Skill Lab 513
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC348
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC348
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMH111
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน 712
(712)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
 
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียน 432
(432)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 207
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียน 433
(433)
 
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 08:30 - 00:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียน 434
(434)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 107
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 107
เวลา: 11:30 - 12:30
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียน 435
(435)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 213
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 435
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :
วัน อังคาร ที่ 14 ส.ค. 2561
 เวลา: 13:00 - 16:00รหัสวิชา: CMM206ห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
วัน ศุกร์ ที่ 17 ส.ค. 2561
 เวลา: 13:00 - 16:00รหัสวิชา: CMM206ห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ