สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 2560 ถึง 29 ก.ย. 2560

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
25 ก.ย. 2560
อังคาร
26 ก.ย. 2560
พุธ
27 ก.ย. 2560
พฤหัสบดี
28 ก.ย. 2560
ศุกร์
29 ก.ย. 2560
อาคาร บร.5
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-5
(SG501 R.1-5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ_CVS
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMMxxx (PS)
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC344,CMC347
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 14:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 14:00 - 15:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:30
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC114
เวลา: 11:00 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 12:00 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: SC 186
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-4
(SG501 R.1-4)
 
 
 
 
รหัสวิชา: SC114
เวลา: 11:00 - 12:30
ห้องเรียน: SG501 R.1-4
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
รหัสวิชา: TU155
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 5
(SG501 R.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้อง Skill Lab 513
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน 712
(712)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 432
(432)
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: SC142
เวลา: 08:00 - 11:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียน 433
(433)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC344,CMC347
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC344,CMC347
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMC344,CMC347
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียน 434
(434)
 
 
รหัสวิชา: CMMxxx
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 435
(435)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :
วัน จันทร์ ที่ 25 ก.ย. 2560
 เวลา: 13:00 - 16:00รหัสวิชา: CMMxxxห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 เวลา: 09:00 - 12:00รหัสวิชา: MD313ห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
วัน อังคาร ที่ 26 ก.ย. 2560
 เวลา: 13:00 - 16:00รหัสวิชา: CMMxxxห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
วัน ศุกร์ ที่ 29 ก.ย. 2560
 เวลา: 13:00 - 16:00รหัสวิชา: CMMxxxห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ