สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
17 ก.พ. 2563
อังคาร
18 ก.พ. 2563
พุธ
19 ก.พ. 2563
พฤหัสบดี
20 ก.พ. 2563
ศุกร์
21 ก.พ. 2563
อาคาร บร.5
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-5
(SG501 R.1-5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
รหัสวิชา: CMC182
เวลา: 13:00 - 14:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC182
เวลา: 14:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC182
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD101
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
รหัสวิชา: MD101
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: SC174
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-4
(SG501 R.1-4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
รหัสวิชา: PY 228
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMT456
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMT456
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMT333
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 110
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: MD110
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD110
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: TU 105
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN 121
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMM 106
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMT 352
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMT 362
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 5
(SG501 R.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้อง Skill Lab 513
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 712
(712)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 432
(432)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 433
(433)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 434
(434)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 435
(435)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ห้องเรียน 2 (CVS)
(CVS 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
 
 
รหัสวิชา: CMM 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC 354
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องประชุม CVS
(ห้องประชุม CVS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CVS 1
(CVS 1)
รหัสวิชา: CMC 354
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 354
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (OR)
(Lab 1 OR)
 
 
รหัสวิชา: CMC 354
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Lab 1 OR
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 354
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab 1 OR
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMC 354
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Lab 1 OR
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
Simulation Lab 1 (ICU)
(Lab 1 ICU)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน Skill Lab
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3004
(A3004)
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
A3011
(A3011)
 
รหัสวิชา: MD316
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD316
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD316
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD316
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD316
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD316
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
A3005
(A3005)
รหัสวิชา: CMM 223
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 212
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 222
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 222
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD300
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 201
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 200
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 222
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
รหัสวิชา: CMN 321
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN325
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMN325
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMN 323
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMN325
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3028 ห้องกลุ่มย่อย 4
(A3028)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMT313
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
A3014
(Lab A3014)
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 111
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab A3014
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
A3026 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 2)
(A3026)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3027 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3 )
(A3027)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3031 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 7)
(A3031)
รหัสวิชา: CMM 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3031
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3032 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 8)
(A3032)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3033 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 9)
(A3033)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3034 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 10)
(A3034)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :
วัน อังคาร ที่ 18 ก.พ. 2563
 เวลา: 09:00 - 12:00รหัสวิชา: MD 215ห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ