สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 19 มี.ค 2561 ถึง 23 มี.ค 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
19 มี.ค 2561
อังคาร
20 มี.ค 2561
พุธ
21 มี.ค 2561
พฤหัสบดี
22 มี.ค 2561
ศุกร์
23 มี.ค 2561
อาคาร บร.5
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-5
(SG501 R.1-5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ_CVS
(ต่างคณะ)
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 352
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 352
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
รหัสวิชา: CMM 110
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMC 235
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: TU 156
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: EL317
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: SC136
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMT 210
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-4
(SG501 R.1-4)
 
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-4
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-4
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-4
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMT 235
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMT 230
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 5
(SG501 R.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 12:30 - 16:30
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้อง Skill Lab 513
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
รหัสวิชา: TU120
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 100
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: C510
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน 712
(712)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 201
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียน 432
(432)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 433
(433)
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 434
(434)
รหัสวิชา: CMT 221
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMT 211
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียน 435
(435)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :
วัน อังคาร ที่ 20 มี.ค 2561
 เวลา: 13:00 - 16:00รหัสวิชา: CMM 111ห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
วัน ศุกร์ ที่ 23 มี.ค 2561
 เวลา: 13:00 - 16:00รหัสวิชา: CMM 214ห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ