สรุปตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำสัปดาห์

ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2561 ถึง 19 ต.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
15 ต.ค. 2561
อังคาร
16 ต.ค. 2561
พุธ
17 ต.ค. 2561
พฤหัสบดี
18 ต.ค. 2561
ศุกร์
19 ต.ค. 2561
อาคาร บร.5
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-5
(SG501 R.1-5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ_CVS
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
 
 
รหัสวิชา: CMM103
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM103
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 107
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 107
เวลา: 11:30 - 12:30
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 08:00 - 00:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 466
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 08:00 - 09:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 17:00 - 18:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 1-4
(SG501 R.1-4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: SG501 R.1-4
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 08:00 - 09:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMH111
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM108
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC181
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM101
เวลา: 13:00 - 18:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMH 112
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 1 ห้อง 5
(SG501 R.5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้อง Skill Lab 513
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม C510
(C510)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 16:00 - 17:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน 712
(712)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 432
(432)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 433
(433)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 434
(434)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 435
(435)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 473
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 473
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
ห้องประชุมเล็ก (CVS)
(ห้องประชุมเล็ก (CVS))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 1 (CVS)
(CVS 1)
 
 
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 08:30 - 09:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
Simulation Lab 1 (OR)
(Lab 1 OR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulation Lab 1 (ICU)
(Lab 1 ICU)
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Lab 1 ICU
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียน Skill Lab
(Skill Lab)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3004
(A3004)
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 08:30 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 200
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 201
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
A3011
(A3011)
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 08:30 - 09:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
A3005
(A3005)
 
 
 
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM222
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM222
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3028 ห้องกลุ่มย่อย 2
(A3028)
 
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 08:30 - 10:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 ห้องเรียนอื่นๆ :
วัน อังคาร ที่ 16 ต.ค. 2561
 เวลา: 13:30 - 16:30รหัสวิชา: CMM104ห้องเรียน: Lab 512การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ