สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 21 ก.ย. 2563 ถึง 26 ก.ย. 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
21 ก.ย. 2563
อังคาร
22 ก.ย. 2563
พุธ
23 ก.ย. 2563
พฤหัสบดี
24 ก.ย. 2563
ศุกร์
25 ก.ย. 2563
เสาร์
26 ก.ย. 2563
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 230
(230)
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD601
เวลา: 12:30 - 15:30
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD615
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: 230
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 1
(ต่างคณะ)
 
รหัสวิชา: CMM 218
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 218
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: TU100
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMN111
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMG612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: TU106
เวลา: 14:30 - 16:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
รหัสวิชา: CMM 032
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 032
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 032
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 032
เวลา: 13:30 - 15:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 032
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
CVS 1
(CVS 1)
รหัสวิชา: CMT 370
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMT 370
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMT 370
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3004
(A3004)
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 09:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 11:30 - 12:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:30 - 12:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
A3011
(A3011)
รหัสวิชา: CMM 218
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 08:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3005
(A3005)
 
รหัสวิชา: TU108
เวลา: 13:30 - 16:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 218
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 218
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: TU100
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 218
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
A3014
(Lab A3014)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 218
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Lab A3014
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3029 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 )
(A3029)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A3030 (ห้องเรียนกลุ่มย่อย 6)
(A3030)
 
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMB 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3030
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ