สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย 2561 ถึง 30 มิ.ย 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
25 มิ.ย 2561
อังคาร
26 มิ.ย 2561
พุธ
27 มิ.ย 2561
พฤหัสบดี
28 มิ.ย 2561
ศุกร์
29 มิ.ย 2561
เสาร์
30 มิ.ย 2561
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
รหัสวิชา: CMM 110
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 13:00 - 14:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD311
เวลา: 14:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียนสถาบันสมทบ