สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 2561 ถึง 18 ส.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
13 ส.ค. 2561
อังคาร
14 ส.ค. 2561
พุธ
15 ส.ค. 2561
พฤหัสบดี
16 ส.ค. 2561
ศุกร์
17 ส.ค. 2561
เสาร์
18 ส.ค. 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD711
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD602
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD613
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC348
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC348
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 201
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
 
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 433
(433)
 
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: -
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: -
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ