สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2561 ถึง 20 ต.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
15 ต.ค. 2561
อังคาร
16 ต.ค. 2561
พุธ
17 ต.ค. 2561
พฤหัสบดี
18 ต.ค. 2561
ศุกร์
19 ต.ค. 2561
เสาร์
20 ต.ค. 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD612
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 10:00 - 11:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 08:00 - 09:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: ไม่บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 473
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 473
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
ห้องเรียน 1 (CVS)
(CVS 1)
 
 
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC342
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3004
(A3004)
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 08:30 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 200
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 201
เวลา: 15:00 - 17:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: MD 212
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3011
(A3011)
 
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 15:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD313
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
A3005
(A3005)
 
 
 
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM222
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM219
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
A3028 ห้องกลุ่มย่อย 2
(A3028)
 
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 08:30 - 10:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: A3028
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ