สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 10 ธ.ค. 2561 ถึง 15 ธ.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
10 ธ.ค. 2561
อังคาร
11 ธ.ค. 2561
พุธ
12 ธ.ค. 2561
พฤหัสบดี
13 ธ.ค. 2561
ศุกร์
14 ธ.ค. 2561
เสาร์
15 ธ.ค. 2561
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
อาคาร บร.4
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
Digital Classroom (GI)
(Digital GI)
 
 
รหัสวิชา: CMM 216
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 216
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 216
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 216
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 216
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital GI
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
CVS 1
(CVS 1)
 
 
รหัสวิชา: CMC345
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC345
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC345
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC345
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC345
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC345
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC345
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3004
(A3004)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 213
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3011
(A3011)
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 466
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC 466
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC 466
เวลา: 13:00 - 17:00
ห้องเรียน: A3011
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3005
(A3005)
 
 
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM221
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI603
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI616
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI616
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3025
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ