สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. 2562 ถึง 01 มิ.ย 2562

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
27 พ.ค. 2562
อังคาร
28 พ.ค. 2562
พุธ
29 พ.ค. 2562
พฤหัสบดี
30 พ.ค. 2562
ศุกร์
31 พ.ค. 2562
เสาร์
01 มิ.ย 2562
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
อาคาร บร.4
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
CVS 1
(CVS 1)
รหัสวิชา: CMC 355
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 355
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMC 355
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: CVS 1
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
A3005
(A3005)
รหัสวิชา: CMM225
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM225
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM225
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM225
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM225
เวลา: 14:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM225
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM225
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3005
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
A3025 ห้องกลุ่มย่อย 1
(A3025)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ