สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 08 ส.ค. 2565 ถึง 13 ส.ค. 2565

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
08 ส.ค. 2565
อังคาร
09 ส.ค. 2565
พุธ
10 ส.ค. 2565
พฤหัสบดี
11 ส.ค. 2565
ศุกร์
12 ส.ค. 2565
เสาร์
13 ส.ค. 2565
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
รหัสวิชา: CMN325
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3004
(A3004)
 
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 13:00 - 14:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้องเรียน 4018
(4018)
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 13:00 - 14:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM206
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 4018
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ
ต่างคณะ
ห้องเรียนต่างคณะ
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMM 204
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 204
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 204
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMM 204
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 204
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 2
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD800
เวลา: 11:00 - 12:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ