สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2561 ถึง 20 ม.ค. 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
15 ม.ค. 2561
อังคาร
16 ม.ค. 2561
พุธ
17 ม.ค. 2561
พฤหัสบดี
18 ม.ค. 2561
ศุกร์
19 ม.ค. 2561
เสาร์
20 ม.ค. 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
รหัสวิชา: CMD651
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMD615
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMD603
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI 602
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI 602
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMI 604
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
ห้องเรียนต่างคณะ_CVS
(ต่างคณะ)
 
รหัสวิชา: CMC 353
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
รหัสวิชา: MD 214
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 214
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 214
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 214
เวลา: 13:00 - 14:30
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 214
เวลา: 14:30 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 214
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: MD 200
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 033
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 432
(432)
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 432
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 434
(434)
รหัสวิชา: CMT 221
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ