สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 19 มี.ค 2561 ถึง 24 มี.ค 2561

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
19 มี.ค 2561
อังคาร
20 มี.ค 2561
พุธ
21 มี.ค 2561
พฤหัสบดี
22 มี.ค 2561
ศุกร์
23 มี.ค 2561
เสาร์
24 มี.ค 2561
อาคาร ปิยะชาติ
ห้องเรียน / ห้องประชุม 231
(231)
 
 
 
รหัสวิชา: CMD616
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: 231
การบันทึกวีดีโอ: การเรียนการสอนผ่านระบบ VCUBE และบันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร บร.5
ห้องเรียน / ห้องประชุม B504
(B504)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMI612
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: B504
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ_CVS
(ต่างคณะ)
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 352
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMC 352
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
lecture 513-2 ชั้น 5
(513-2)
รหัสวิชา: CMM 110
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 513-2
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Digital Lab 513
(Digital Lab)
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 09:00 - 10:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD 215
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: Digital Lab
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ห้องเรียน 431
(431)
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 09:00 - 10:30
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 214
เวลา: 10:30 - 12:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 201
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 431
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้องเรียน 433
(433)
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC 231
เวลา: 13:00 - 16:00
ห้องเรียน: 433
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน 434
(434)
รหัสวิชา: CMT 221
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: 434
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ