สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้า

 

สรุปตารางสอน เฉพาะบันทึกการสอน

ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. 2563 ถึง 22 ส.ค. 2563

ห้องเรียน / วัน-เวลาเรียนจันทร์
17 ส.ค. 2563
อังคาร
18 ส.ค. 2563
พุธ
19 ส.ค. 2563
พฤหัสบดี
20 ส.ค. 2563
ศุกร์
21 ส.ค. 2563
เสาร์
22 ส.ค. 2563
อาคาร ปิยะชาติ
อาคาร บร.5
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 3
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 10:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 13:00 - 15:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 4
(ต่างคณะ)
 
 
 
 
รหัสวิชา: MD211
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียนต่างคณะ / ไม่ใช่ห้องเรียน 5
(ต่างคณะ)
 
 
รหัสวิชา: CMN111
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM108
เวลา: 13:30 - 15:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMC181
เวลา: 09:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
รหัสวิชา: CMN 112
เวลา: 09:30 - 11:30
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 09:00 - 11:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: MD312
เวลา: 11:00 - 12:00
ห้องเรียน: ต่างคณะ
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
 
อาคาร บร.4
ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
A3004
(A3004)
 
 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา: CMM 200
เวลา: 13:00 - 13:30
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
รหัสวิชา: CMM 200
เวลา: 13:30 - 15:00
ห้องเรียน: A3004
การบันทึกวีดีโอ: บันทึกวีดีโอ
 
 
 
 
ห้องเรียนสถาบันสมทบ